Quality and Outcome Frame work: QOF
ปี 2561 จ.ลพบุรี ประมวลผล 04/07/2561

1. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน

2. ร้อยละของประชากรไทย อายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง

3. ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์

4. ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี

5.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

5.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ

7.1 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี

7.2 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี

9. ร้อยละของผู้ป่วย DM HT ที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเรื้อรัง

10. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลง