Quality and Outcome Frame work: QOF
ปี 2560 จ.ลพบุรี ประมวลผล 02/06/2560

1. อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี
...

3. ร้อยละผู้ป่วย DM,HT ได้รับการคัดกรอง
         ไตเรื้อรัง

4. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ลดลง
...

5.1 ร้อยละ ปชก. อายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
...

5.2 ร้อยละ ปชก. อายุ 35-74 ปี ได้รับการและวินิจฉัยเป็นเบาหวาน
...

6.1 ร้อยละ ปชก. อายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรอง
         ความดันโลหิตสูง

6.2 ร้อยละ ปชก. อายุ 35-74 ปี ได้รับการและวินิจฉัย
         เป็นความดันโลหิตสูง

7. ร้อยละหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อน 12 สัปดาห์
...

8. ร้อยละการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสตรี อายุ 30-60 ปี ภายใน 5 ปี
...

9.1 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
...

9.2 ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยนอกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
...